جغرافیای انسانی(جغرافیه بشری)

جغرافیای انسانی:

این مبحث از جغرافیا شامل: جغرافیای جمعیت، جغرافیای تاریخی،جغرافیای سیاسی، جغرافیای فرهنگی (نژادها و السنه)، جغرافیای شهری و برنامه ریزیشهری، جغرافیای روستایی و برنامه ریزی روستایی،جغرافیای کوچ نشینی، جغرافیای پزشکیو امراض، جغرافیای نظامی و جغرافیای ناحیه ای و برنامه ریزی می باشد.
""""""""""""""""""""""
جغرافیای جمعیت
تعریف و موضوع جغرافیایجمعیت:
در قلمرو جغرافیای توصیفی ،جغرافیای جمعیت، گروههای انسانی را از لحاظتوزیع، پراکنش،حرکت و اثری که در محیط خود می گذارند مورد مطالعه قرار می دهد. امادر بستر جغرافیای نوین،توصیف ساده توزیع جمعیت ها مقدمه کار جغرافیدان است و درمرحله بعد تشریح و تبیین مسائل جغرافیای مطرح می شود و جغرافیدان به چگونگی و چرایترکیب پدیده های جغرافیای و نتایج حاصل از این ترکیب ها می اندیشد.
جغرافیایجمعیت توجه خاص به نقش موثر محیطهای طبیعی گوناگون و عوامل جمعیتی چون توزیع،ترکیب، مهاجرت و رشد جمعیتهای انسانی دارد. بنابراین دانشمندان جغرافیای جمعیت جنبههای ثابت و متغیر محیطهای مختلف کره زمین را در با رابطه با انسانها در دوره هایمختلف مورد برسی قرار میدهند. در این میان تاکید ویژه ای بر اثرات محیط طبیعی وجغرافیای شده است و همین مسئله منجر به تمایز علم جغرافیای جمعیت از جمیت شناسی میشود . علم جمعیت شناسی ،جمعیت های بشری را به عنوان یک موضوع واحدبدون در نظر گرفتنرابطه انسان با محیطی که اشغال کرده مورد توجه قرار می دهند.
آگاهی به روشهایمقدماتی جمعیت شناسی برای هر جغرافیدان جمعیت از ضروریات به شمار می رود .این روشهاهمچون ابزار کاری هستندکه عدم استفاده از آنها منجر به اشتباه در برقراری روابط وتجزیه وتحلیل عوامل گوناگون می گردد.
زلینسکی بر اساس مطالعات خود نتیجه گیری میکند که شناخت خصوصیات انسانی که مورد استفاده جغرافیدان جمعیت واقع می شود از دوطریق تدوین می شود
اول مشخصاتی که به وسیله سرشماری جمعیت بدست می آید و دومآنچه از سیستم های ثبت احوال بدست می آید.به طور کلی بر اساس این دیدگاه خصوصیاتانسانی را می توان به سه گروه بشرح زیر طبقه بندی نمود.
الف- تعداد مطلقجمعیت
ب- مشخصات جمعیت:
1-
مشخصات فیزیکی: سن ، جنس، نژاد، شعور وشرایطجسمانی
2-
مشخصات اجتمای: ازدواج،فامیل، خانواده،محل سکونت،سواد تعلیم وتربیت،زبان،مذهب،ملیت وگروه قومی .
3-
مشخصات اقتصادی ودرآمد.
پ- حرکات جمعیت: باروری و موالید،مرگ و میر، مهاجرت و تغییرات جمعیتی.

چگونگی و کیفیتاطلاعات جمعیتی

یکی از اساسی ترین مشکلاتی که جغرافیدانان جمعیت همواره باآن مواجه بوده و هستند، اینست که اطلاعات جمعیتی از نظر خصوصیت و کیفیت در زمانومکان تفاوت می کند.بطور کلی،ممالک و مناطق پیشرفته نسبت به مناطق و کشور های عقبمانده دارای آمارهای جمعیتی بیشتر و دقیقتری میباشد، و کوششهای پیگیری در سالهایاخیر به وسیله سازمان ملل متحد بعمل آمده ولی اطلاعات جمعیت در بین برخی از کشورهابا عدم دقت و ناهماهنگی بسیاری همراه می باشد.
این عدم دقت ناشی از مسائلی استنظیر:
1-
روشهای ابتدایی وناقص جمع آوری اطلاعات جمعیتی
2-
بدبینی مردم نسبتبه سرشماریها و نادیده انگاشتتن آن
3-
ارائه اطلاعات نادرست بویژه در مورد سن وشغل
4-
تغییرات دائمی در جمعیت
5-
حذف نواحی غیر قابل دسترسی و برخی از گروههای جمعیتی
ناهماهنگی اطلاعات جمعیتی نیز از مطالب زیر نتیجه می شود :
الف- اختلاف در روشهای آمارگیری و نحوه برداشت و تفسیر آنها
ب- ناهماهنگی و یکنواختنبودن سیستم سرشماری های ملی
پ- تغیرات فراوان در مرزهای سیاسی و اداری وواحدهای آماری
ت- اختلاف شدید در برداشت و تفسیر کلماتی نظیر زبان ،خانواده،نژاد،ملیت ، اشتغال،جمعیت شهری و غیره
انواع اطلاعات جمعیتی :
به طور کلی ،پژوهشگران مسائل جمعیتی به دو جنبه عمده توجه دارند :
1-
خصوصیات جمعیت درزمانهای معین، پراکندگی جغرافیای و ساختمان یا ترکیب آن
2-
حرکت یا پویایی جمعیتدر زمان و مکان ، یا به عبارت دیگر ،افزایش و کاهش جمعیت بر حسب باروری،مرگ و میر ومهاجرت .
سر شماری :
نخستین سرشماری کامل در ایالات متحده در سال 1790 صورتگرفت. ایران در نوامبر 1956 (1335 شمسی) برای نخستین بار اقدام به سرشماری سرتاسرینمود
انجام یک سرشماری از نظر جمعیت شناسان یعنی : (انجام کلیه عملیات جمع آوری، تنظیم و انتشار اطلاعات جمعیتی مربوط ،در یک زمان معین در مورد همه افراد ساکن دریک قلمرو خاص )

ثبت وقایع اساسی:
معمولا جمع آوری اطلاعات مربوط بهموالید و مرگ و میر که از طریق سرشماری بدست آمده از آن جهت که بصورت پیگیر و مداومجریان نداشته و نیز بدلیل آنکه پاسخهای افراد به پرسشنامه ها دقیق نمیباشد ، چندانرضایت بخش نیست . اما ثبت احوال شخصی شامل ثبت مداوم ،اجباری و قانونی مسائلی نظیرموالید ، مرگ و میر ها ،طلاق ، ازدواجها ، جداییها و فرزند خواندگیها از دقت بیشتریبرخوردار است .

ثبت مهاجرتها:
کیفیت اطلاعات مربوط به مهاجرت معمولا ضعیفتر از اطلاعاتی است که در مورد ترکیب و رشد جمعیت بدست می آید .دلائل این موضوعمتفاوت است . مهاجرت به اشکال گوناگونی صورت می پذیرد که بسادگی نمی توان مشخصوطبقه بندی نمود .آمار مهاجرتهای بین المللی تنها در مورد تعداد معدودی از کشورها

/ 3 نظر / 470 بازدید
وهاب

وبلاگ قشنگی داری یک سری به من بزن [چشمک] [قلب]

یه نفر

پس بقیه ی مطلبت کو جغررافیای صنعتی مصرف حمل و نقل بابا من بیچاره چیکار کنم که باید در مورد اینا تحقیق کنم