اصول و مبانی جغرافیا(مبادی و اساسات جغرافیه)

اصول و مبانی جغرافیا=

مفاهیم‌ عمده در آموزش‌ جغرافیا
جغرافیا علمی‌ است‌ که‌ سعی‌ دارد ویژگی‌های‌ مکانها و پراکندگی‌ پدیده‌ها، انسانها و فرایندها را برروی‌ زمین‌ تبیین‌ کند. جغرافیا به‌ روابط‌ متقابل‌ بین‌ انسان‌ و محیط‌ اهمیت‌ خاص‌ قایل‌ است‌. ویژگی‌ اصلی‌ علم‌ جغرافیا، نگرش‌ ترکیبی‌ آن‌ و شناخت‌ نمود غالب‌ است‌ و همانند دیگر علوم‌ در حل‌ مسائل‌ از روش‌ علمی‌ استفاده‌ می‌کند.
جغرافیا از طریق‌ شناساندن‌ محیط‌، سهم‌ عمده‌ای‌ در اعتلای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ دارد و روش‌ صحیح‌ حفظ‌ محیط‌ و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آن‌ را آموزش‌ می‌دهد. به‌عبارت‌ دیگر جغرافیا می‌کوشد به‌ سؤالات‌ زیر پاسخ‌ دهد:
- چه‌چیز (What)؟
- کجا (Where)؟
- چرا آن‌جا (Why)؟
- چگونه‌ به‌وجود می‌آید؟
- چه‌ اثراتی‌ دارد؟
- چگونه‌ باید از آن‌ بهره‌برداری‌ کرد تا تعادل‌ محیط‌ حفظ‌ شود (How)؟
- چه‌ کسی (Who)‌؟ کِی (When)‌؟

بنابراین‌ اهداف‌ اصلی‌ آموزش‌ جغرافیا بایستی‌ شناخت‌ جامع‌ محیط‌ و ارائه‌ روشهای‌ حفاظت‌ و بهره‌برداری‌ منطقی‌ از آن‌ باشد. آموزش‌ جغرافیا باید تواناییهای‌ زیر را در دانش‌آموزان‌ ایجاد کند:
- درک‌ و فهم‌ دانش‌ جغرافیایی‌ (مفاهیم‌ و اصول‌ علم‌ جغرافیا و ...)
- مهارتهای‌ جغرافیایی
- قدرت‌ تفکر و ایجاد نگرشها و ارزشهای‌ منطقی‌ 

/ 0 نظر / 48 بازدید